TÁJÉKOZTATÓ
az
1956: A magyar forradalom a legújabb történeti kutatások tükrében
című, 27282/1/2016 alapítási engedély számú képzésről

Kedves Pedagógus Kolléga!
Szeretettel köszöntjük Önt képzésünk résztvevői között! Az alábbiakban néhány fontos információt osztunk meg Önnel a továbbképzéssel kapcsolatban.

A továbbképzés tematikája
A továbbképzés egyfelől a legfrissebb történeti kutatások eredményeit, megállapításait ismertetve bemutatja az 1956-os forradalom eseményeit és a hozzá vezető út fontosabb állomásait, valamint az eseményeket meghatározó nemzetközi környezetet. Másfelől a továbbképzés pedagógiai módszertani kérdéseket taglal: miképpen dolgozható fel a magyar október az általános iskolai és középiskolai tanulók életkori sajátosságainak megfelelően, milyen használható és digitális formában is elérhető források és segédanyagok segíthetik a sokoldalú megközelítést. A képzés hangsúlyt helyez arra is, hogy a korszak feldolgozását ne csupán szaktárgyi kérdésként kezelje, hanem valamennyi pedagógus által elvégezhető pedagógiai feladatnak.
A képzés tematikai egységei:

VILÁGOK HARCA

Oroszok haza1956 nemzetközi kontextusának bemutatása. A második világháborút követően a közép- és kelet-európai országok, a Baltikumtól a Balkánig és Németország keleti felétől Romániáig a Szovjetunió érdekszférájába kerültek, ahol a Vörös Hadsereg megszállását követő három éven belül mindenhol kommunista diktatúrát vezettek be. A közép- és kelet-európai népek azonban közel fél évszázadon keresztül folytatták szabadságküzdelmeiket a totalitárius rendszer ellen. Ezek közül minősége és intenzitása, valamint elsődlegesen politikai célkitűzései okán kiemelkedik az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc. Az 1947-től 1989/91-ig tartó hidegháborúban többek között itt, ezen a régión keresztül húzódott a frontvonal. A küzdelemben, amelyben a kétpólusú világ nagyhatalmai közvetlenül nem, csak helyettesítőinek keresztül csaptak össze, két külön világ feszült egymásnak. Az, hogy végül a szabadság győzött a zsarnokság fölött, nem csak a nemzetközi helyzet változásának és a ’80-as évek kommunizmust megroppantó gazdasági válságának volt köszönhető, hanem a régió népei folyamatos szabadságküzdelmeinek is.

A MAGYAR ELLENÁLLÁS TÖRTÉNETE ÉS 1956

Utca

A második világháború végétől országszerte földalatti antikommunista szervezetek alakultak, amelyek különböző nevek alatt ugyanazért a célért küzdöttek: az idegen megszállás és az általa hatalmon tartott diktatúra ellen. 1945-től 1956-ig eljárások tízezreit folytatta le az államvédelem az ellenállókkal szemben, többeket kivégeztek, mások évekre börtönbe kerültek.  Az ország erőszakos átalakítása már 1945-től kezdve gőzerővel folyt, Magyarország 1948 után pár év alatt bolsevizálták, amikor a sztálinista elvek szerint szabták át társadalmi, gazdasági és kulturális viszonyait. A legsötétebb éveket jelentő Rákosi-diktatúra (1949–1953) után Nagy Imre rövid miniszterelnöksége (1953–1955) ugyan enyhülést jelentett, de a rendszer jellege és az uralom szerkezete mit sem változott. 1955 után egy utolsó kísérlet történt „visszarendeződésre”, de ekkorra már mind a pártvezetés elfáradt, mind pedig a társadalom tűrőképessége a végére ért. 1956-ban úgy közelgett az október 23-ai diáktüntetés időpontja, hogy folyton-folyvást gyűlt a harag, majd a nép azt mondta: elég volt.

HŐSÖK NÉPE

A magyar forradalom hősei. 1956 igazi hősei, a forradalom elindítói és győzelemre juttatói többségükben fiatalok voltak: a híres „pesti srácok” és lányok. Fegyveres harcuk nélkül a forradalom minden bizonnyal valamiféle – a 23-ai követelésekből jócskán visszalépő – kompromisszumba torkollott volna. Áldozatuk világos volt: a szabadságért és függetlenségért harcoltak. A harcok oroszlánrészét a fiatalok vívták, amely állítást az adatok egyértelműen igazolják. A legendás „pesti srácok” és lányok, ezek a „szent suhancok” (Déry Tibor) alkották a „vezér nélküli forradalom” (Németh László) állandó és egyben legbátrabb részét.

1956 FELDOLGOZÁSÁNAK EXTRACURRICULÁRIS LEHETŐSÉGEI

A történelem tanításának különböző stratégiái, a problémaorientált történelem-tanítás jellemzői és lehetőségeinek kérdései alkotják a tematikai egység tartalmát, valamint módszertani gyakorlatok formájában megjelennek a történeti tanulás kulcskompetenciái, a részkompetenciák szerepe a történelem tanulásának folyamatában. Milyen lehetőségeink vannak a tanórai kereteken kívüli feldolgozásra? Módszertani gyakorlatok. A feldolgozáshoz javasolt munkaformák áttekintése.

AZ 1956-TAL KAPCSOLATOS FELHASZNÁLHATÓ FORRÁSOK, ONLINE SEGÉDANYAGOK ÉS DIGITÁLIS TARTALMAK ÁTTEKINTÉSE

Az online tanulási környezet és az új infokommunikációs eszközök hatása a tanulási-tanítási folyamatra. Didaktikai és tanulásszervezési szempontok a használat megtervezésében. On-line források feltérképezése: az emlékpontok.hu (illetve az Emlékpontok-projekt) bemutatása, a 2016-os emlékév hivatalos oldalai stb.

A KORSZAK TANÍTÁSÁNAK DRÁMAPEDAGÓGIAI LEHETŐSÉGEI

A korszak tanításának pedagógiai módszertani kérdései. Ún. „kapcsolódási pontok” 1956 tanításában: a kerettantervek vonatkozó részének bemutatásával a különböző tantárgyakat érintő lehetőségek feltérképezése. A feldolgozáshoz javasolt munkaformák áttekintése (például a drámapedagógiai lehetőségek a korszak feldolgozásában).

A képzés oktatói
A képzés oktatói a Terror Háza, a VERITAS Történetkutató Intézet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatói, a Történelemtanárok Egylete tagjai, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárai, valamint a Kontraszt Műhely drámapedagógusai.

A továbbképzés teljesítésének formai és tartalmi követelményei
A tanúsítvány kiadásának feltétele a részvétel a képzés időtartamának minimum 80%-án, valamint a vizsgafeladat eredményes megoldása. A vizsgafeladat során a résztvevőknek 2-4 fős csoportokban egy óra- vagy projekttervet kell kidolgozniuk. A tanfolyamtól való visszalépés vagy a fentebbi követelmények nem teljesítése esetén a résztvevő a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt nem kaphat, valamint köteles a szállás és ellátás költségeit megtéríteni.

A továbbképzés időpontja és helyszíne(i)
Továbbképzésünknek jelenleg nincsenek meghirdetett időpontjai és helyszínei. Ha a képzésről részletesebb tájékoztatást szeretne, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére!

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGZÉSEK

"A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet" 8/A. § (7) bekezdése értelmében „A továbbképzés szervezője a továbbképzés indításának első éve kivételével minden év március 31-éig elkészíti a továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegezését, és elektronikus formában, a 2. számú mellékletnek megfelelő adattartalommal megküldi a Hivatal részére, valamint elérhetővé teszi honlapján. Az alábbiakban az "1956: A magyar forradalom a legújabb történeti kutatások tükrében" című továbbképzése stattisztikai összegzését tekintheti meg éves bontásban. A képzést 2016/2017-ben összesen 5000 fő végezte el (ebből 2016-ban 1749 fő).

2016-os év: http://tudasbazis1956.hu/1956/evaluation/stat/?year=2016

2017-es év: http://tudasbazis1956.hu/1956/evaluation/stat/?year=2017