TÁJÉKOZTATÓ

az Új világ született - Az első világháború és a Párizs környéki békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei című, 
575/78/2017 alapítási engedély számú, 30 órás akkreditált továbbképzésről 


Kedves Pedagógus Kolléga! Szeretettel köszöntjük Önt képzésünk résztvevői között! Az alábbiakban néhány fontos információt osztunk meg Önnel a továbbképzéssel kapcsolatban.

 

A továbbképzés célja

Az első világháború nagyon sok vonatkozásban megszabta Európa és Magyarország történelmét. Jól jelzi ezt az is, hogy június 4-én a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójáról mint a nemzeti összetartozás napjáról a közoktatási intézményekben iskolai emléknap formájában emlékezünk meg. A továbbképzés kettős célt kíván megvalósítani: bővíteni és rendszerezni a résztvevők ismereteit az első világháborúról, valamint gazdagítani azt a pedagógiai módszertani eszköztárat, amellyel a nagy háború témaköre feldolgozható, a nemzeti összetartozás napja megünnepelhető. Ennek megfelelően épülnek fel a továbbképzés tematikai egységei. Az első három tematikai egység a legfrissebb történeti kutatások eredményeit ismertetve előadások és hozzájuk kapcsolódó konzultáció formájában mutatja be az első világháború átfogó történetét, valamint az eseményeket és következményeket meghatározó eszmerendszereket. A 4. tematikai egység azt a kérdést járja körül, milyen digitális formában elérhető források és segédanyagok segíthetik a téma sokoldalú megközelítését, míg az 5. egység azt mutatja meg, miképpen teremthető meg a drámapedagógia segítségével az érzelmi bevonódás távoli történelmi események feldolgozása vagy a nemzeti összetartozás emléknapja lebonyolítása során. A továbbképzés nagy hangsúlyt helyez arra is, hogy a korszak feldolgozását - éppen a nemzeti emléknap kiemelt fontossága miatt - ne csupán szaktárgyi kérdésként kezelje, hanem valamennyi pedagógus által alkalmazható tantárgyközi együttműködéssel megvalósítandó pedagógiai feladatnak (6. egység).

A továbbképzés tematikai egységei

Az európai hegemóniatörekvések és az első világháború

satiricomap

Az első világháborút megelőző időszak nagyhatalmi viszonyainak áttekintése a napóleoni háborúktól az első világháborúig. Az európai és Európán kívüli nagyhatalmak rövid jellemzése. Az 1871-es frankfurti béke és az 1878-as San Stefanó-i béke által körülrajzolt világrend jellemzői. Az európai nagyhatalmak gazdasági, demográfiai és egymás közötti politikai viszonyainak jellemzése.Az első világháború történetének és jelentőségének áttekintése, kiemelve az alábbi elemeket. 1) Alapjaiban határozta meg az egész XX. század későbbi történetét – a mai napig a száz évvel ezelőtti világháború által megszabott technológiai, kulturális, gazdasági és társadalmi medrében folyik az élet. 2) Hosszú távon nézve két győztese volt: az Egyesült Államok és az éppen megszülető Szovjetunió. 3) A két birodalom eltérő emberképpel és világnézettel rendelkezett, amelyek egy-egy egyetemes gondolatot képviseltek (az ún. két univerzalizmus: a wilsonizmus és a leninizmus). 4) A két gondolatrendszer eltérő világokat ígért, a század második felének ideológiai és kulturális konfliktusát is meghatározták.

A Párizs környéki békék, a trianoni békeszerződés

A Napóleon-i háborúkat lezáró 1815-ös bécsi kongresszus száz évre nyugalmat teremtett a kontinensen, amelyet pedig komoly ellentétek feszítettek. Ehhez képest a Párizs-környéki békék húsz évig sem tartottak ki, és valóban csupán fegyverszünetet jelentettek a két világháború (avagy az egy világháború két szakasza) között. Az 1919 és 1923 között megszülető Párizs-környéki békék egyértelműen rövidlátó, kizárólag a magukat győztesnek gondolók diktátumok voltak, amelyek érvényét nem volt erejük fentartani. A trianoni békeszerződést meghatározó tényezőinek bemutatása: a nagyhatalmak döntése az Osztrák–Magyar Monarchia megszüntetéséről, a titkos diplomáciai megállapodások (Szerbiával a délvidéki területekről, Romániával Erdélyről), a nemzeti kisebbségek nemzeti törekvéseinek felerősödése. A béke végül egész Közép-Európát ellehetetlenítette és a meg nem oldott régi konfliktusok mellett újakat is teremtett.

A magyar állam újjászervezése az első világháború után

Miközben 1918-tól kezdve Nyugat-Európában béke honolt, a kontinens középső és keleti felén újrakezdődött a háború, csak más formában. Az antant-államok által diktált békék és a bolsevizmus terjedése miatt a korábban együttműködő, egymásra utalt térség össze nem illő mozaikokra esett szét.Ebben a nehéz helyzetben, az 1918 és 1921 között forradalmat, bolsevik puccsot, megszállást, országcsonkítást, ellenforradalmat és két restaurációs kísérletet megélt Magyarország mégis talpra tudott állni, és Bethlen István konszolidációs politikájával sem a politikai szélsőségeknek, sem a diktatúrának nem engedett teret, gazdaságilag és kulturálisan pedig sikereket ért el.

resourcesimageInfokommunikációs eszközök és online források használata az első világháború oktatása során

Elméleti bevezető: az online tanulási környezet és az új infokommunikációs eszközök (tabletek, okostelefonok) hatása a tanulási-tanítási folyamatra. Az interaktív tábla szerepe az oktatásban. Didaktikai és tanulásszervezési szempontok a használat megtervezésében. Az interaktív táblák használatának lehetőségei a tanítási-tanulási folyamatban. Az első világháborúval kapcsolatos on-line források feltérképezése: a Sulinet kapcsolódó anyagai, az elsovilaghaboru.com bemutatása, stb. Az on-line tananyagok tanórai használatának lehetőségei.

Drámapedagógiai lehetőségek a korszak tanításában, az iskolai emléknapok szervezésében

A történelem tanításának különböző stratégiái és a problémaorientált történelem-tanítás jellemzői. A tanulók érzelmi érintettségének helye és szerepe a tanulási folyamatban. Az érzelmi érintettség mint motivációs bázis. A drámapedagógia szerepe és helye a tantárgyközi kapcsolódási lehetőségek megteremtésében. A drámapedagógia elméleti alapismeretei, a dramatikus tevékenységformák. A téma feldolgozása során alkalmazható drámajátékok, képességfejlesztő gyakorlatok. Egy modell foglalkozás bemutatása.

A nemzeti összetartozás napja – kerettantervi kapcsolódások, tantárgyköziség, iskolai emléknapok szervezése

A tantárgyköziség megközelítési lehetőségei és indikátorai (összefüggő tantárgyak órarendi tömbösítése, különböző szaktanárok tevékenységének tartalmi egyeztetése egy-egy osztályban, egy adott téma közös tanítása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttműködésével, projektek közös kidolgozása különböző tárgyak tanáraival). A kereszttantervi területek (kiemelt fejlesztési feladatok) megvalósításának lehetőségei az Ember és társadalom műveltségterület tantárgyaihoz kapcsolódva.Kerettantervi kapcsolódási pontok az első világháború tanításában: a kerettantervek vonatkozó részének bemutatásával a különböző tantárgyakat érintő lehetőségek feltérképezése: magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, földrajz stb. Az iskolai emléknapok tervezésének módszertani kérdései. Az interdiszciplináris megközelítés gyakorlatba ültetésének lehetőségei az emléknapok, illetve a kapcsolódó ismeretek oktatása során.

A képzés oktatói

A képzés oktatói a Terror Háza történészei, a Történelemtanárok Egylete tagjai, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárai, valamint a Kontraszt Műhely drámapedagógusai.

A továbbképzés teljesítésének formai és tartalmi követelményei

A tanúsítvány kiadásának feltétele a részvétel a képzés valamennyi foglalkozásán, valamint a vizsgafeladat eredményes megoldása. A vizsgafeladat során a résztvevőknek 2-5 fős csoportokban egy óratervet vagy iskolai emléknap forgatókönyvet (projekttervet) kell kidolgozniuk. A tanfolyamtól való visszalépés vagy a fentebbi követelmények nem teljesítése esetén a résztvevő a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt nem kaphat, valamint köteles a szállás és ellátás költségeit megtéríteni. 

A képzés időbeosztása

A képzés az első napon 10 órakor kezdődik (9 órától 10 óráig zajlik a regisztráció, s amennyiben már rendelekzésre állmak a szobák, a szállás elfoglalása is ekkor lehetséges). A képzés időbeosztása szoros, de úgy terveztük meg, hogy legyen lehetősége a szálloda kikapcsolódást nyújtó szolgáltatásait is igénybe venni. A képzés az utolsó napon 11 órakor ér véget, kérjük, hazautazását ennek figyelembe vételével tervezze meg!